coachingscatechese

 

Leerzaam, luchtig, leuk

 

Sint Maarten - Voorburg

Trinitas Leidschendam

. Bonifatius Rijswijk

 

Locatie coachingscatechese:

Maartenszaal

Oosteinde 54 2271 EH Voorburg

Centraal parochiebureau Sint Maarten Trinitas

Oosteinde 54  2271 EH Voorburg

tel: 070 327 45 11

e-mail: parochie@sintmaartentrinitas.nl

e-mail:t.beemster@sintmaartentrinitas.nl

www.sintmaartentrinitas.nl

www.bonifatiusparochie.info

Coachingscatechese: hoe vertel ik het mijn kinderen?

Een godsdienstige opvoeding ter hand nemen is niet vanzelfsprekend.

In onze samenleving worden wij geconfronteerd met verschillende uitingsvormen van religie en godsdienstigheid of met verschil in levensbeschouwing tussen partners. Meer dan ooit wordt op ouders een expliciet beroep gedaan om de christelijke geloofstraditie te kunnen verwoorden naar kinderen toe, zeker indien men als ouder gekozen heeft voor de doop van een kind.

Coachingscatechese helpt ouders bij een godsdienstige opvoeding van jonge kinderen.

 

Fantasie en verwondering zijn eigenschappen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van een religieuze dimensie in de opvoeding. Deze zijn bij jonge kinderen volop aanwezig. De joods-christelijke en kerkelijk verhalende traditie bieden handreikingen om deze potentie verder te ontwikkelen.

 

Vroeger werd een religieuze dimensie onmiddellijk met een duidelijk Godsbestaan verbonden. Maar als we God zeggen is niet zonder meer duidelijk wat deze naam betekent en hoe we deze naam in het dagelijks leven met jonge kinderen vorm kunnen geven of ter sprake kunnen brengen?

In de coachingscatechese zijn daarom twee stappen te onderscheiden. De eerste is dat ouders verwoorden wat zij onder een godsdienstige dimensie in de opvoeding verstaan?

De tweede stap is hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan de wens om deze godsdienstige dimensie in de opvoeding vorm te kunnen geven.

Praktische handreikingen en nieuwe informatie ten aanzien van de verhalende traditie brengen een godsdienstige opvoeding binnen handbereik.

Om aan de cursus te kunnen deel nemen is de leeftijd van uw kind(eren) niet van belang. Met het oog op de ontwikkeling van een godsdienstige dimensie in de opvoeding, richt de inhoud van de cursus zich op het vergroten van de communicatieve vaardigheden tussen ouder en kind over deze godsdienstige dimensie in de opvoeding. Communicatieve vaardigheiden krijgen niet louter verbaal vorm en inhoud. Ook worden deze vergroot met behulp van kleine symbolen en (thuis) ritueeltjes n met de mogelijkheden van het vertellen van (bijbel)verhalen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat we oog hebben voor verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen.

Coachingscatechese biedt ook handvatten aan ouders die meer bekend willen worden met de christelijk/katholieke godsdienstige traditie, om deze vervolgens te kunnen bespreken met hun kinderen.

De cursus wordt per jaar n maal in het voorjaar aangeboden. Ouders die het afgelopen jaar in St. Maarten-Trinitas en de Bonifatiusparochie hun kind hebben laten dopen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden. Elke belangstellende jonge ouder is van harte welkom!

De cursus wordt gegeven door diaken Daan Huntjens.

 

Aanmelden

U kunt zich zowel per e-mail als per telefoon aanmelden: daan.huntjens@bonifatiusparochie.info

f bij het centraal parochiebureau parochie@sintmaartentrinitas.nl  tel: 070- 327 45 11

 

HOME