Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament dat door de priester wordt toegediend, oorspronkelijk aan zieken die in doodsgevaar verkeren; zij worden op het voorhoofd en op de handen (in oude ritus op voorhoofd, neus, oren, ogen, mond, handen en soms voeten) gezalfd met speciaal hiervoor gezegende pure olijfolie (materie: oleum infirmorum, ziekenolie), waarbij deze woorden worden uitgesproken: “Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti, ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet.”: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.”

Soms wordt gesproken van laatste sacramenten. Hiermee worden naast de ziekenzalving ook de ( laatste) biecht en de (laatste) communie (het viaticum) bedoeld. Andere benamingen voor deze combinatie van biecht, sacrament van de zieken en communie zijn ‘sacramenten der stervenden’ en ‘sacramenten der zieken’. Men gebruikt hiervoor ook wel het woord bediening in de vorm van het bediend worden van de ernstig zieke gelovige door de priester. (Bron: www.wikipedia.nl)

Voor wie?

Wie ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke en mensen die om de zieke heen staan. Aan zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden. Het evangelie getuigt van de zorg van Jezus voor de zieken. Jezus geeft ook de opdracht om hulp en aandacht te besteden aan de zieken. Het sacrament van de ziekenzalving is door Christus ingesteld en in de brief van de apostel Jakobus aanbevolen. In de brief van Jakobus staat dat de zieken met olie moet worden gezalfd met het doel dat zij worden gered.

Het sacrament van de ziekenzalving geeft de zieke de genade van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun en het schenkt hem hoop en vertrouwen op God en tegen de angst voor de dood en eigen zonde. De kracht van het sacrament komt tot uiting dat het de zieke helpt het lijden te dragen of te bestrijden.

Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke operaties, of bij mensen op zeer hoge leeftijd, waarvan hun gezondheid is achteruitgegaan. Het verdient aanbeveling het sacrament niet te lang uit te stellen. Het is zowel voor de zieke als voor aanwezige familieleden/dierbare fijner wanneer hij/zij de viering van het sacrament in het volle bewustzijn kan meemaken en de kracht ervan mag ervaren.

In onze parochies

Onze parochies kennen een gemeenschappelijke ziekenzalving, zalving met de Heilige Olie door een priester. Deze wordt één keer per jaar in een bijzondere dienst toegediend aan zieken en ouderen.

Thuis of in een zorginstelling waaraan geen pastor verbonden is, binnen de grenzen van onze parochies, blijft het mogelijk de ziekenzalving te ontvangen. U hoeft dit niet tot het allerlaatste levenseinde uit te stellen. Daarom kunt u beter tijdig een afspraak maken. De pastores zijn immers niet ieder moment beschikbaar.

Ziekenzegen

Naast de ziekenzalving als sacrament, is het ook mogelijk om op moeilijke momenten een ziekenzegen te ontvangen. Dit is geen sacrament maar wel een ritueel waar u kracht uit kunt putten. De ziekenzegen kan naast priesters ook door pastorale werkers worden gegeven. U kunt een afspraak maken via het centraal parochiebureau.

HOME