BEZOEK BESTUREN BISDOM EN DEKENAAT

In het kader van het vijftig jarig bestaan van het bisdom Rotterdam(1956-2006) heeft de bisschop met zijn directe staf  de zes dekenaten bezocht. Het bezoek aan het dekenaat Vliethaghe op woensdag 15 november was het laatste van de serie.

Elk dekenaat heeft zichzelf op eigen wijze gepresenteerd. In Vliethaghe is 's morgens het karakter van Den Haag als regeringsstad aan de orde geweest. O.a. oud-minister Donner heeft een toespraak gehouden over waarden, normen en deugden. Daarna is het multiculturele karakter van Vliethaghe gepresenteerd in de H. Hartkerk in de Schilderswijk.

In de Benedictus-Bernadettekerk is getoond hoe de kerk dienend aanwezig kan zijn in de maatschappij van vandaag. Enkele vrijwilligers vertelden de bisschop over de voedselbank, het P.C.I. en de collecte in natura. Ook het contact met maatschappelijk werk werd belicht.


Het bezoek werd vervolgens besloten in Leidschendam met een gebedsdienst en een ontmoeting met mensen uit alle parochies van het dekenaat. Koren uit diverse gemeenschappen maakten het tot een feestelijke avond aan het eind van een zeer geslaagde dag.

 foto's: Lex Beneken Kolmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 17 november 2006

Bij jubileumbezoek aan dekenaat Vliethage:

Mgr. Van Luyn pleit voor intergenerationele dialoog’.

Rotterdam, 17 november 2006 - Met de jeugd in de grotestadswijken is niets bijzonders aan de hand. Negen van de tien jongeren komen goed terecht. Het is het welzijnswerk dat uit eigen belang de mythe van de probleemjeugd in stand houdt. Aldus de Haagse wethouder Bert van Alphen in gesprek met bisschop Ad van Luyn. ‘Hoezo probleem? Er is helemaal geen probleem’, aldus de wethouder.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Bisdom Rotterdam van de rooms-katholieke kerk bezocht de bisschop woensdag 15 november het dekenaat Vliethaghe, dat is de regio Den Haag. In een interreligieus gesprek met jongeren, gemeentebestuurders en deskundigen uit het onderwijs werden de mogelijkheden onder ogen gezien op welke manier het beste in jongeren kan worden geïnvesteerd. Kars Veling, directeur van een grote scholengemeenschap, hekelde de manier waarop iedereen over noodzakelijke integratie van de migrantenjeugd spreekt. Hij noemde integratie zelfs een ‘verkeerd woord’. Het leidt ertoe dat groepen naar elkaar blijven kijken, met als ongewenst resultaat dat er een machtsstrijd ontstaat. Het is volgens hem beter ervoor te zorgen dat jongeren, ongeacht hun afkomst, op school en elders, door middel van participatie ‘een gemeenschappelijk perspectief krijgen’. Als dat doel, bijvoorbeeld een baan, bereikt is, ‘kun je het resultaat integratie noemen’.

Het moslim-raadslid Abderrazak Khoulanie pleitte ervoor dat de gemeente de maatschappelijke activiteiten die in moskeeën ten behoeve van jongeren worden georganiseerd, financieel ondersteunt. De overheid is daar nu huiverig voor, gelet op de scheiding van kerk en staat. Ten onrechte, meent Khoulanie. ‘Een moskee is net als een kerk een publiek gebouw. En jonge gelovigen zijn ook staatsburgers.’ Hij riep het gemeentebestuur op ‘gebruik te maken van de kwaliteit die alle religies hebben’.

Thadine Zoetrum, een Antilliaanse jongerenwerkster en leidster van een jongerengebedsgroep, vertelde hoe zij als christen Antilliaanse jongeren die ontheemd zijn en in problemen raken, bijstaat. ‘Ze hebben vaak het gevoel dat ze het in Nederland alleen moeten rooien. Ik sta voor hen open, zodat ze een nieuwe weg kunnen inslaan.’

Bisschop Van Luyn noemde de ontmoeting leerzaam. Jongeren en ouderen kunnen van elkaar leren, concludeerde hij, zodat ze eigenlijk in elkaar moeten investeren. Hij pleitte daarom voor een ‘intergenerationele dialoog’.

Het bezoek was ’s ochtends in Den Haag begonnen met een mini-symposium over ‘waarden en deugden’. Dat is tevens de titel van een recent boek met lezingen van de bisschop. Volgens Van Luyn heeft een samenleving niet alleen waarden nodig. Het is ook nodig die waarden in praktijk te brengen in een ´deugdzame levenshouding´.

Drie sprekers gaven de aftrap. Oud-minister J.P.H. Donner van Justitie waarschuwde ‘zoekers naar visie en leiderschap in een verwarrende wereld’ ervoor niet teveel heil van de overheid te verwachten. ‘Een overheid kan geen keuzen maken zonder totalitair te worden, en de waarden van de staat bevatten geen morele norm.’ Hij onderschreef het uitgangspunt van Van Luyn, dat religies in het debat over waarden, normen en deugden veel te bieden hebben.

Directievoorzitter J.P.H. van Haasteren van Randstad Groep en lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW bepleitte een marketing mix voor de kerk om ‘het product religie’, waar grote vraag naar is, aan de man te brengen. Vooral zijn extra medewerkers nodig, meende hij. ‘In een stijgende markt zorgt extra personeel voor veel business.’

S.J. van Driel, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, zag zichzelf als een optimistische gelovige in een wereld waarin tot zijn spijt consumentisme de boventoon voert. ‘Ik zie mensen die zekerheid zoeken, veiligheid, sociale verbanden. We moeten samen zoeken naar de meerwaarde in het menszijn, boven consument zijn. Dan ontkomen we misschien aan de onmacht. Daarvoor is een beetje Almacht nooit weg.’

Tot slot van de reis naar Dekenaat Vliethage werd een bezoek gebracht aan de in de Bernadettekerk te Rijswijk. Deze kerk fungeert op donderdag als uitdeelpunt van de Voedselbank. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van deze kerk onderhoudt nauwe contacten met onder andere Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk en Dienst Hulp Schuldsanering. De PCI is veelal het laatste vangnet wanneer maatschappelijke instellingen, veelal gebonden door regelgeving, geen hulp meer kunnen bieden. Voedselbanken zijn politiek omstreden, maar lijken noodzakelijk. Inmiddels is kent de Voedselbank in Rijswijk een wachtlijst van zes maanden. De Dienst Hulp Schuldsanering heeft een wachtlijst van circa negen maanden. De PCI houdt twee keer per jaar een collecte onder de parochianen voor de ondersteuning van de armen. Hieronder verstaat de PCI mensen die moeten leven van minder dan 150 euro per maand (als alleenstaande) en 200 euro als gezin. Dezelfde parochianen brengen nu ook wekelijks houdbaar voedsel naar de kerk. De Bernadettekerk verstrekt wekelijks 20 tot 30 pakketten per week.

Tot slot van de reis naar Vliethage werd een bezoek gebracht aan de voedselbank in de Bonifatiusparochie in Rijswijk. Armen krijgen er wekelijks voedselpakketten. Voedselbanken zijn politiek omstreden, maar lijken noodzakelijk.

’s Avonds was er in de Jozef Opifexkerk in Leidschendam een feestelijke ontmoetingsavond waarin in totaal vijf koren uit het dekenaat optraden: het koor Incanto tijdens een gbedsviering, daarna Jenhka, jongerenkoor Connection, het Antilliaans-Arubaanse koor Heavens Touch en het koor van de Engelssprekende Afrikaanse gemeenschap. Tussen de optredens door was er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Het bezoek van de bisschop en zijn staf aan dekenaat Vliethaghe was het laatste in de serie bezoeken aan de zes dekenaten van het bisdom.

 

 

Het koor van de Engelssprekende Afrikaanse gemeenschap(foto Gabriëlle van der Werff)

Mgr. van Luyn en dhr. Donner (foto Gabriëlle van der Werff)

Mgr. van Luyn in gesprek tijdens incultureel debat (foto Gabriëlle van der Werff)