PERSBERICHT

Gezamenlijke slotviering ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’

Het jubileumjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk loopt ten einde. Op zondag 3 december zal in een gezamenlijke slotviering van de Rijswijkse kerken om 10.00 uur in de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk bij dit jubileum worden stilgestaan en vooruitgekeken. Het thema van deze viering op de eerste Advent (de aanloopperiode naar Kerstmis) is ‘Het begint te dagen’. Voorgangers zijn: Ingrid van der Aart (H. Bonifatiusparochie), Hans van ‘t Hoff (Leeuwendaalkerk Rijswijk), Michiel de Leeuw (Protestantse Gemeente Rijswijk) en Davo van Peursen (Volle Evangelie Gemeente Rijswijk).

Muzikale medewerking aan deze viering verlenen Henny Heikens (cantor-organist) en de

Cantorij Oude Kerk, o.l.v. Henny Heikens. Voor kinderen vanaf acht jaar is er in de pastorie van de Bonifatiuskerk een speciale kinderdienst. Alle andere kerkgebouwen van de deelnemende kerken zijn deze zondag dicht. Na afloop van de viering zijn de aanwezigen van harte welkom voor een kopje koffie met een traktatie achterin de kerk.

Dit jaar hebben de vier deelnemende geloofsgemeenschappen in Rijswijk gevierd dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk’. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in Rijswijk. Met deze herdenking beoogden de Rijswijkse geloofsgemeenschappen de onderlinge kerk¬banden te verstevigen door samen te vieren en met elkaar naar buiten te treden. Met veel dankbaarheid kijkt het projectteam terug op dit jubeljaar. Er zijn veel activiteiten georganiseerd waaronder een open viering in alle deelnemende kerken.  Na de openingsviering in januari waren er elke maand wel activiteiten die in het teken stonden van het jubileumjaar, zoals een korenfestival, lezingen over de vertalingen van de bijbel, de geschiedenis van de kerken en de kerkmuziek,  een reis naar Fulda en Wittenberg, een gezamenlijke maaltijd, een theatervoorstelling voor de jeugd, een ontmoetingsmiddag voor jong en oud, een tentoonstelling in het Rijswijks Museum, een orgelwandelconcert, een lezingenavond  en een  maatschappelijk debat over de rol van kerken in Rijswijk. Het onlangs verschenen jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk heeft een heel katern aan dit jubileum gewijd. T.g.v. de tentoonstelling 750 jaar Kerk in Rijswijk in het Rijswijks Museum, die door de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende is geopend, is een publicatie verschenen die in het Rijswijks Museum te koop is voor slechts 750 €urocenten.

De kerkgangers die op zondag deelnemen aan de slotviering krijgen na afloop een gratis toegang voor deze tentoonstelling aangeboden die op deze dag voor het laatst is te zien.

Voor meer informatie zie de website www.750jrkerkinrijswijk.nl  

 

 

 

 

 

 

 

HOME