Bericht van het parochiebestuur over de voorgenomen overplaatsing van pastor Kuik

 

Het parochiebestuur deelt u mede, dat van het bisdom bericht is ontvangen, dat er door hen wordt gewerkt aan een nieuwe benoeming voor pastor Stephan Kuik met ingang van begin september 2009.

Deze overplaatsing past in het beleid van ons bisdom met betrekking tot eerste benoemingen. Pastor Kuik is in december 2005 als pasgewijde diaken in onze parochie begonnen. Na zijn priesterwijding in juni 2006 kon hij gelukkig blijven, parttime weliswaar omdat hij ook taken kreeg in Leidschendam-Voorburg. Zon eerste benoeming wordt in ons bisdom gedaan voor een periode van ongeveer drie tot maximaal vijf jaar. Na drieëneenhalf jaar breekt dus nu voor pastor Kuik langzamerhand het moment aan voor een tweede benoeming elders. Zijn overplaatsing wordt in goed overleg met hemzelf en alle andere direct betrokkenen tot stand gebracht.

Pastor Kuik zal in ons team helaas niet kunnen worden vervangen. Het bisdom heeft laten weten dat het aantal beschikbare ambtsdragers dat niet toelaat. Dat heeft tot gevolg dat onze overblijvende pastores zich moeten beraden op hun takenpakket binnen onze parochie, en op de invulling daarvan. Dit maakt des te meer duidelijk dat bundeling van krachten hard nodig is. Zoals wij u al eerder hebben laten weten zoeken wij daarom pastorale samenwerking met de parochies van Leidschendam-Voorburg. Dit past in de clustervorming waarmee ons bisdom met de nota Samenwerking Geboden 2 is begonnen.

Pastor Kuik zal dus rond begin september in een ander samenwerkingsverband van parochies aan de slag gaan. Over de standplaats kan nu geen informatie worden gegeven omdat er nog overleg loopt. Het afscheid van pastor Kuik zullen wij regelen zodra er precieze data bekend zijn. In ieder geval zijn wij hem veel dank verschuldigd en wensen wij hem vast alle goeds toe voor de toekomst.

Namens het parochiebestuur, pastoor Alexander van Deelen